เลื่อนไปอีกปี! พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อม ป้องกันการฝ่าฝืนโดยไม่ตั้งใจ

Writer : incwaran

: 13 พฤษภาคม 2563

12 พ.ค. 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบถึงความจำเป็นในการออกร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใน 5 หมวด 2 มาตรา ดังนี้

 • หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 • หมวด 3 สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 • หมวด 5 การร้องเรียน 
 • หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง 
 • หมวด 7 บทกำหนดโทษ 
 • และความในมาตรา 95 และมาตรา 96 

จากเดิมจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 27 พ.ค. 2563 โดนจะเลื่อนออกไปอีก 1 ปี ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

โดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เหตุผลว่า หากบังคับใช้ตามกำหนดเวลาเดิม ในขณะที่ทุกภาคส่วนยังไม่พร้อม อาจทำให้เกิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้โดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งอาจเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริต

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ภาคเอกชน ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เกิดปัญหาสภาพคล่องในการลงทุนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเลื่อนบังคับใช้กฎหมาย ก็เพื่อให้ภาคเอกชนให้มีเวลาได้เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวาระต่อไป

ขณะนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว โดยอยู่ระหว่างการนำเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะรัฐมนตรี และอยู่ในขั้นตอนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เช่น 

 • การบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 • สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 • หน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • การร้องเรียนและโทษปรับทางปกครอง

ที่มา prachachat.net