eşya depolama istanbul eşya depolama


อัพเดทฮอทฮิท

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ ระบุว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง หากได้รับเชื้อโควิด-19  จึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น ๆ ที่ประชุมจึงมีมติให้ที่ประชุมจึงมีมติให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กว่า 100 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ เปิดรับจองการเข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้จองเข้ารับการฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมซึ่งปิดรับการจองไปแล้ว โดยจัดลำดับก่อน-หลัง ตามวัน เวลา ที่แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีน และให้โรงพยาบาลจะเป็นผู้นัดหมายกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนและแจ้งให้ผู้แสดงความประสงค์ทราบต่อไป ที่มา pptvhd36
15 มิถุนายน 2564