eşya depolama istanbul eşya depolama

ธรรมศาสตร์ประกาศไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยจัดชุมนุม 19 ก.ย. นี้ จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามประกาศ

Writer : jazziishappy

: 10 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ใช้พื้นที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจัทร์ในการจัดชุมนุม 19 ..นี้ ระบุการขออนุญาตยังไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขจัดชุมนุม

วันนี้ (10 ก.ย.2563) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ประกาศไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย.นี้

เนื่องจากการขออนุญาตใช้สถานที่ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม 3 แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศไปเมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งได้กำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา 

เพื่อให้การใช้ประกาศนั้นเป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม ทางมหาวิทยาลัย จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง

สำหรับ 3 แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาดังนี้

1. หลักการพื้นฐานคือ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ในขอบเขตของกฏหมายและรัฐธรรมนูญ

2. การจัดชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ในการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใรการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยปละปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาผู้ขอจัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรจัดทำเป็นายลักษณ์อักษรโดบมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฏหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสม

ที่มา : ThaiPBS, matichon

TAG :
Writer Profile : jazziishappy
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post