category แนะนำ 8 คอร์สเรียนภาษา จากอักษรจุฬาฯ คนนอกเรียนได้ ระดับเริ่มต้นก็เรียนดี

Writer : Taey Ch

: 28 มีนาคม 2561

arts-chula-10

ใครที่สนใจมองหาที่เรียนภาษาอยู่ เราขอแนะนำโครงการอบรมภาษาของคณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ ที่เปิดให้ได้ลงทะเบียนเรียนกันเป็นประจำทุกปี มีหลากหลายภาษาตั้งแต่อังกฤษ จีน ไปจนถึงฮินดี! มาลองดูกันว่ามีภาษาอะไรน่าเรียนบ้าง เราคัดเป็นตัวอย่างมาให้แล้วถึง 8 คอร์ส

arts-chula-course-01

1. การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing)

 • เรียนรูปแบบ สไตล์การเขียนและโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น อีเมล บันทึก รายงาน และรายงานการประชุม
 • คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
 • การเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบถาม การร้องเรียน การขอร้อง การแจ้งการโน้มน้าวชักชวน และการตอบเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ

วันเรียน: 11 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2561

ระยะเวลาการเรียน: ทุกวันจันทร์ และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.  ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

 

arts-chula-course-02

2. ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่

 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 1  ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนระดับเบื้องต้น
 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 2  ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น
 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 3  ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน 2

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาการเรียน

 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 1  ทุกวันจันทร์,พุธ  เวลา  18.00 – 20.00 น. ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง
 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 1  ทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง
 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 2  ทุกวันเสาร์  เวลา  13.00 – 16.00  น. ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง
 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 3  ทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 12.00  น. ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

arts-chula-course-03

3. ภาษาอิตาเลียน

ภาษาอิตาเลียนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน1 ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่าน  ออกเสียง การสนทนา  และการเขียนระดับเบื้องต้น
 • ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 2  ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา  และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น
 • ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 4  ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา  และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาการเรียน
ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 1 ทุกวันเสาร์  เวลา 09.00 – 13.00 น.   ระหว่างวันที่  19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม  40  ชั่วโมง
ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 2  ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.   ระหว่างวันที่  21 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2561 รวม  40  ชั่วโมง
ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 4  ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.   ระหว่างวันที่  21 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2561 รวม  40  ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

 

arts-chula-course-04

4. ภาษาจีนกลาง

ภาษาจีนกลางแบ่งออกเป็นหลายระดับ มีสอนทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์ด้วย

 • ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน ระดับ 1 – 4
 • ภาษาจีนกลาง ขั้นกลาง ระดับ 1 – 2
 • ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 – 4

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2561

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

arts-chula-course-05

5. ภาษาเกาหลี

แบ่งระดับการเรียนออกเป็นภาษาเกาหลี ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 8 และการสนทนาภาษาเกาหลีระดับ1 และ 2

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

 

arts-chula-course-06

6. ไวยากรณ์อังกฤษ

เรียนพื้นฐานไวยากรณ์อังกฤษ การอบรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน รูปแบบประโยคต่าง ๆ และการศึกษาคำศัพท์จากบริบท โดยเน้นการทำแบบฝึกหัดและความเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษจากเรื่องอ่านที่คัดสรรมา

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม 2561

ระยะเวลาการเรียน: ทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 12.00 น.ระหว่างวันที่  19 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม 2561  รวม 45 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

 

arts-chula-course-07

7. ภาษาญี่ปุ่น

หัวข้อการเรียนแบ่งเป็น

 • ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1-8
 • การสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ระดับ 1-2
 • การฝึกพูดภาษาด้วย Minna ระดับ 1-2

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

 

arts-chula-course-08

8. ภาษารัสเซีย

จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 • ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 1 ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟังสำเนียงของเจ้าของภาษา การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับเบื้องต้น
 • ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 2 ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟังสำเนียงของเจ้าของภาษา การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับที่สูงขึ้น

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาการเรียน
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 1 ทุกวันเสาร์ เวลา   9.00 – 12.00 น.  ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 2 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

ขายตั๋วแล้ว 'A-KATANYU The Man Who Stand Up' Stand Up Comedy ครั้งล่าสุดของ 'กตัญญู สว่างศรี'

ขายตั๋วแล้ว 'A-KATANYU The Man Who Stand Up' Stand Up Comedy ครั้งล่าสุดของ 'กตัญญู สว่างศรี'

แชร์ประสบการณ์ เด็ก(มัธยม)ฝึกงาน ที่ Mango Zero

All New Mitsubishi Xpander ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนเมือง สามารถใช้ชีวิตที่หลากหลายได้อย่างลงตัว

ช็อปช่วยชาติกำลังจะกลับมา! ปีนี้ลดหย่อนภาษีเฉพาะยางรถยนต์ หนังสือ และสินค้าโอทอป

ลองกันหรือยัง? สรุปสถิติการฟังเพลงบน Spotify ทั้งปี 2018 ได้แล้ว ที่ Spotify Wrapped

7 บริการที่ปรึกษาทางใจ ทั้งแชท โทร วิดีโอคอล หรือนัดเจอ สะดวกแบบไหนเลือกเลย

7 ความจริงเรื่องลิขสิทธิ์และการก็อป ที่หลายคนอาจยังเข้าใจผิด

รู้จักไอดอลตัวจริงหลายวงแล้ว มารู้จัก 5 เฟรนไชส์ไอดอลสายการ์ตูนกันหน่อยไหม

รู้จักไอดอลตัวจริงหลายวงแล้ว มารู้จัก 5 เฟรนไชส์ไอดอลสายการ์ตูนกันหน่อยไหม

เพราะมีเยอะหลายภาค เลยสรุปย่อสั้นๆ ของ Fate 6 ภาคมาให้อ่านกัน

7 เหตุผลที่ต้องมี 4G แรงๆ บนมือถือ และมาดูวิธีเลือก 4G ที่เหมาะกับเรา

คุยกับ 'กาย-ปฏิกาล' บ.ก. ใหญ่แห่งแซลมอนบุ๊คส์ ผู้เชื่อว่าในยุคสื่อออนไลน์ หนังสือไทย 'ยังไปรอด!'

BNK48 ผนึกกำลัง พี่ตูน ชวนลดใช้ถุงพลาสติกในแคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 2”

6 พฤติกรรมนักขับยอดแย่ ทำคุณเสี่ยงแน่ ถ้าไม่มีประกันรถยนต์

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ทำแคมเปญ 'โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว' ชวนบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์