category แนะนำ 8 คอร์สเรียนภาษา จากอักษรจุฬาฯ คนนอกเรียนได้ ระดับเริ่มต้นก็เรียนดี

Writer : Taey Ch

: 28 มีนาคม 2561

arts-chula-10

ใครที่สนใจมองหาที่เรียนภาษาอยู่ เราขอแนะนำโครงการอบรมภาษาของคณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ ที่เปิดให้ได้ลงทะเบียนเรียนกันเป็นประจำทุกปี มีหลากหลายภาษาตั้งแต่อังกฤษ จีน ไปจนถึงฮินดี! มาลองดูกันว่ามีภาษาอะไรน่าเรียนบ้าง เราคัดเป็นตัวอย่างมาให้แล้วถึง 8 คอร์ส

arts-chula-course-01

1. การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing)

 • เรียนรูปแบบ สไตล์การเขียนและโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น อีเมล บันทึก รายงาน และรายงานการประชุม
 • คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
 • การเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบถาม การร้องเรียน การขอร้อง การแจ้งการโน้มน้าวชักชวน และการตอบเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ

วันเรียน: 11 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2561

ระยะเวลาการเรียน: ทุกวันจันทร์ และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.  ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

 

arts-chula-course-02

2. ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่

 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 1  ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนระดับเบื้องต้น
 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 2  ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น
 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 3  ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน 2

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาการเรียน

 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 1  ทุกวันจันทร์,พุธ  เวลา  18.00 – 20.00 น. ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง
 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 1  ทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง
 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 2  ทุกวันเสาร์  เวลา  13.00 – 16.00  น. ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง
 • ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 3  ทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 12.00  น. ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

arts-chula-course-03

3. ภาษาอิตาเลียน

ภาษาอิตาเลียนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน1 ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่าน  ออกเสียง การสนทนา  และการเขียนระดับเบื้องต้น
 • ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 2  ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา  และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น
 • ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 4  ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา  และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาการเรียน
ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 1 ทุกวันเสาร์  เวลา 09.00 – 13.00 น.   ระหว่างวันที่  19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม  40  ชั่วโมง
ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 2  ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.   ระหว่างวันที่  21 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2561 รวม  40  ชั่วโมง
ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 4  ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.   ระหว่างวันที่  21 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2561 รวม  40  ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

 

arts-chula-course-04

4. ภาษาจีนกลาง

ภาษาจีนกลางแบ่งออกเป็นหลายระดับ มีสอนทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์ด้วย

 • ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน ระดับ 1 – 4
 • ภาษาจีนกลาง ขั้นกลาง ระดับ 1 – 2
 • ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 – 4

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2561

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

arts-chula-course-05

5. ภาษาเกาหลี

แบ่งระดับการเรียนออกเป็นภาษาเกาหลี ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 8 และการสนทนาภาษาเกาหลีระดับ1 และ 2

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

 

arts-chula-course-06

6. ไวยากรณ์อังกฤษ

เรียนพื้นฐานไวยากรณ์อังกฤษ การอบรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน รูปแบบประโยคต่าง ๆ และการศึกษาคำศัพท์จากบริบท โดยเน้นการทำแบบฝึกหัดและความเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษจากเรื่องอ่านที่คัดสรรมา

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม 2561

ระยะเวลาการเรียน: ทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 12.00 น.ระหว่างวันที่  19 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม 2561  รวม 45 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

 

arts-chula-course-07

7. ภาษาญี่ปุ่น

หัวข้อการเรียนแบ่งเป็น

 • ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1-8
 • การสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ระดับ 1-2
 • การฝึกพูดภาษาด้วย Minna ระดับ 1-2

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/

 

arts-chula-course-08

8. ภาษารัสเซีย

จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 • ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 1 ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟังสำเนียงของเจ้าของภาษา การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับเบื้องต้น
 • ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 2 ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การฝึกฟังสำเนียงของเจ้าของภาษา การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี ในระดับที่สูงขึ้น

วันเรียน: 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาการเรียน
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 1 ทุกวันเสาร์ เวลา   9.00 – 12.00 น.  ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง
ภาษารัสเซีย ขั้นพื้นฐาน 2 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 รวม 30 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/category/lang/


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save