อัพเดตการเข้าชื่อเสนอร่างพ.รบ. #สมรสเท่าเทียม #เกณฑ์ทหาร และ #สุราก้าวหน้า

Writer : Patta.pond

: 9 กรกฏาคม 2563

กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างร้อนแรงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ จนเกิดเป็นแคมเปญรณรงค์ในหลายช่องทาง และกลายเป็นร่างพระราชบัญญัติในท้ายที่สุด ซึ่งในขณะนี้ก็ได้เปิดให้ประชาชนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่ การร่าง พ.ร.บ. เกณฑ์ทหาร ที่ชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางแฮชแท็ก #ยกเลิกเกณฑ์ทหาร การร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ผ่านทางแฮชแท็ก #สุราก้าวหน้า และการร่าง พ.ร.บ. แก้ ป.พ.พ.แก้สมรสเท่าเทียม ในแฮชแท็ก #สมรสเท่าเทียม แต่ละเรื่องมีหัวข้อในการแสดงความคิดห็นอย่างไร ในวันนี้ Mango Zero จะสรุปถึงแต่ละประเด็นให้ฟังกัน

#ยกเลิกเกณฑ์ทหาร

นายรังสิมันต์ โรม จากพรรคก้าวไกล และคณะ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ดังนี้

ประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น

 • จากเดิมที่มีหลายวิธีในการดูภูมิลำเนาทหาร เปลี่ยนเป็นยึดเอาที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบุคคลเป็นภูมิลำเนาทหาร เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น
 • กำหนดให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดมีสิทธิสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จากเดิมที่ถือว่าการรับราชการทหารเป็นหน้าที่ของชายที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดทุกคน เปลี่ยนเป็นสิทธิในการสมัครเป็นทหาร โดยจะเป็นเพศใดก็ได้
 • กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับราชการทหาร หลักเกณฑ์การบรรจุ และการเกษียณอายุราชการของทหารกองประจำการ ไม่บังคับให้ต้องจับใบดำใบแดง และมีอายุราชการคราวละ 5 ปี
 • กำหนดวิธีการและหลักสูตรการฝึกทหารกองประจำการ เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับ และห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นใดให้ทหารกองประจำการทำงานลักษณะรับใช้ส่วนตัว
 • กำหนดให้อำนาจคณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาเรียกระดมพลให้ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในกรณีที่อาจเกิดภาวะสงคราม จากเดิมที่ต้องมีการจับใบดำใบแดงเพื่อเลือกเป็นทหารกองประจำการทุกปี เป็นการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องตรา “พระราชกฤษฎีกาเรียกระดมพลในกรณีที่มีภาวะสงคราม” ก่อน ถึงจะให้มีการเลือกได้
 • กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่จะปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 และช่วงอายุที่ให้ปลดพ้นราชการทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากเดิมที่กำหนดช่วงเวลาด้วยการนับเป็นช่วงปี เปลี่ยนเป็นนับตามช่วงอายุแทน

สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ได้ ที่นี่


#สุราก้าวหน้า

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร จากพรรคก้าวไกล และคณะ เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตร ดังนี้

ประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น

 • การกำหนดให้การผลิตสุราเพื่อการบริโภคสามารถกระทำได้โดยทั่วไป
 • ไม่ควรกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตฯ เกี่ยวกับขนาดกำลังการผลิต กำลังแรงม้าเครื่องจักร จำนวนพนักงาน หรือ ประเภทบุคคลผู้มีสิทธิขออนุญาต
 • ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตฯ เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่ควรมีการกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ยกเว้นการกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการจำหน่ายสุรา ได้ ที่นี่

#สมรสเท่าเทียม

 

นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะผู้เสนอ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น

 1. การแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น “เพศเดียวกัน” และ “ต่างเพศ” สามารถทำการหมั้นกันได้หรือไม่
 2. การแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น “เพศเดียวกัน” หรือ “ต่างเพศ” สามารถสมรสกันได้ ตามกฎหมาย
 3. การแก้ไขอายุบุคคลที่จะทำการสมรสกันได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 4. ควรแก้ไขให้คู่สมรสทั้งที่เป็นเพศเดียวกันและต่างเพศมีสิทธิ หน้าที่ ความสัมพันธระหว่างกันเหมือนสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาหรือไม่

สามารถเข้าแสดงความคิดเห็นสำหรับการสมรสได้ ที่นี่

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา ทางที่ประชุมครม. ได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต พร้อมกับการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ไม่ครอบคลุมการเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของคู่ชีวิต ทำให้เกิด #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต ขึ้นในภายหลัง

ซึ่งขั้นตอนหลังจากประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติต่างๆ แล้ว ก็จะผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา ประกอบไปด้วยการพิจารณาผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน แล้วจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบ แล้วให้ส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ที่มา https://www.parliament.go.th,BBC