category ปีใหม่ ไปเที่ยวกัน ! ขึ้นทางด่วนหมายเลข 7 และ 9 ฟรี 27 ธ.ค. 62 -3 ม.ค. 63 

Writer : incwaran

: 13 ธันวาคม 2562

สายเที่ยวมีเฮ ขึ้นทางด่วนฟรีต้อนรับปีใหม่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยกเว้นค่าทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ตั้งแต่เวลา 01.00 น. ของวันที่ 27 ธ.ค. 2562 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค. 2563 เป็นระยะเวลา 8 วัน 

  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา
  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง ต่างระดับบางขุนเทียน

ที่มา workpointnews