eşya depolama istanbul eşya depolama

ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง! รีบขึ้นทะเบียนรับเงินว่างงานภายใน 30 วัน

Writer : jazziishappy

: 14 สิงหาคม 2562

ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง รีบขึ้นทะเบียนหางานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน

สำนักงานประกันสังคมย้ำถึงสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานว่า “ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง โดยขั้นตอนแรกลูกจ้างต้องไปแจ้งไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน empui.doe.go.th จากนั้นให้ดำเนินการยื่นเพื่อขอรับสิทธิ์เงินทดแทนกรณีว่างงาน ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ” 

หลักฐานที่ต้องเตรียม 

📌 หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงาน
📌 หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
📌 หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (ถ้ามี)
📌 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรก

จากนั้นต้องรายงานตัวทุกเดือนกับสำนักงานจัดหางานผ่านเว็บไซต์ empui.doe.go.th ตามกำหนดเวลาในแต่ละเดือน เพื่อรับเงินว่างงาน โดยเงินที่ได้รับแต่ละเดือนจะโอนเข้าบัญชีที่ยื่นเรื่องไว้

เงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานที่จะได้รับ มี 2 กรณี

1. กรณีลาออกจากงานเอง(โดยสมัครใจ) และกรณีถูกเลิกจ้าง(โดยกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง) : จะได้รับเงินทดแทนว่างงานไม่เกินปีละ 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 

2. กรณีถูกเลิกจ้าง : ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การรับสิทธิกรณีว่างงานจะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน รวมทั้งต้องไม่ถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุ อาทิ ทุจริตต่อหน้าที่ และฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. สายด่วน 1506

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์