category ครบแล้วทั่วประเทศ "ใครไม่สวมแมสก์" ออกนอกบ้าน มีโทษปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท

Writer : Yoom

: 30 เมษายน 2564

หลังจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กระทรวงหมาดไทย (ศบค.มท.) ออกข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 22

และหากมีผู้ใดที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับจะมีการปรับตั้งแต่ 6,000-20,000 บาท โดยครั้งแรก 6,000 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 12,000 บาท และครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไป ปรับ 20,000 บาท  หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย

Writer Profile : Yoom
เด็กหนุ่มจบปรัชญาและศาสนาแต่มาทำงานเป็น Content Creator รักการปีนเขา เวลาว่างชอบเล่นกับแมว และชอบถ่ายวิดิโอเป็นชีวิตจิตใจ
View all post