eşya depolama istanbul eşya depolama

8 มหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่เปิดหลักสูตรสอนพัฒนาเกม

Writer : Sam Ponsan

: 20 กุมภาพันธ์ 2560

8-universities-that-have-game-design-courses-web

ถึงแม้จะมีผู้ใหญ่ในประเทศหลายคน ยังมีความเชื่อว่า ‘เกม’ คือศัตรูของเยาวชน ทว่าในแวดวงการศึกษาระดับอุดมศึกษากลับมองว่า เกมคือองค์ความรู้อย่างหนึ่งที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ เนื่องจากอุตสาหกรรมเกมทั้งในไทย และต่างประเทศ คือตลาดที่ใหญ่มีการเติบโตขึ้นทุกวัน และมีเด็กไทยที่มีความสามารถหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงปรับพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาเกมขึ้นมาเพื่อตอบรับความต้องการของนักศึกษา

สำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นนักพัฒนาเกม อยากสร้างเกมของตัวเองเหมือนรุ่นพี่หลายๆ คนในวงการเกมไทย Mango Zero ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดในประเทศไทย ที่มีหลักสูตรสอนการพัฒนา และสร้างเกมมาให้เป็นตัวเลือก ชอบที่ไหน ไปที่นั่นเลย   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร :  882,520 บาท ( 3 ปีครึ่ง)

หลักสูตรนานาชาติที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่านทางศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัล และเทคโนโลยี และจากสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน สหรัฐอเมริกาในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานดิจิทัลคอนเทนท์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างเกม เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ ค่าเล่าเรียนจึงสูงกว่าของมหาวิทยาลัยอื่นเกือบเท่าตัว

8-universities-that-have-game-design-courses-tmu

ภาพจาก eduzones 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนาสื่อประสม และเกม
ค่าเทอมประมาณ : 32,000 บาท / เทอม

หลักสูตรที่สอนสร้างเกมโดยตรง เป็นหนึ่งในหลักสูตรย่อยของคณะไอที สถาบันเทคโนโลยีลาดกระบัง หลักสูตรนี้ถูกปรับปรุงขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งเพื่อสอดรับกับความต้องการของนักศึกษาที่สนใจอยากจะเป็นนักพัฒนาเกม

 8-universities-that-have-game-design-courses-kmitl

มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 434,000 บาท ( 4 ปี)

หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาสร้างบุคคลากรป้อนเข้าสู่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกม โดยมีจุดเด่นคือเน้นสร้างบัณฑิตให้จบออกไปและสามารถทำงานในอุตสาหกรรมเกมได้จริงทุกคน

8-universities-that-have-game-design-courses-rsu

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม
ค่าเทอมประมาณ : 35,000 บาท / เทอม

เป็นหลักสูตรของคณะศิลปศาสตรบัณฑิต ที่เน้นการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบ และพัฒนาเกมที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจากหลักสูตรมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงความต้องการในตลาดนักพัฒนาเกมปัจจุบัน

8-universities-that-have-game-design-courses-dpu
ภาพจาก wikipedia 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลังสูตรการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ และเกม
ค่าเทอมประมาณ : 37,500 บาท / เทอม

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ และเกมของ มหาวิทยาลัยศรีปทุมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาเลือกคือ กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิตทัลสร้างสรรค์ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนได้ และ กลุ่มวิชาเลือกเกม สอนเกี่ยวกับการออกแบบเกม และการออกแบบกราฟฟิคสำหรับใช้ในเกมแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงออกแบบตัวละคร และฉากด้วย

8-universities-that-have-game-design-courses-spu

ภาพจาก spufriends

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ค่าเทอมประมาณ : 35,000 บาท / เทอม

หลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนด้านการออกแบบมัลติมีเดีย ทั้งการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์, ภาพเคลื่อนไหว, หรือองค์ประกอบของภาพยนต์ที่เป็นเรื่องราว หรือบนโทรศัพท์มือถือ, การออกแบบ Web Media การผลิตสื่อประเภทต่างๆ สำหรับคนที่สนใจด้านเกมสามารถลงเรียนคณะนี้ได้เลย

8-universities-that-have-game-design-courses-su

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หลักสูตรเกมและอินเทอร์แอคทีฟ
ค่าเทอมประมาณ : 39,480 บาท
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 346,880 บาท

หลักสูตรนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตบุคคลากรที่มีความสามารถในการผลิตเกม หรือสื่ออินเตอร์เอคทีฟ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด การศึกษา การแพทย์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเกม หลักสูตรนี้ยังได้รับความร่วมมือจากการีนา ออนไลน์ ร่วมพัฒนาหลักสูตร และสนับสนุนด้านการฝึกงานของนักศึกษาด้วย

8-universities-that-have-game-design-courses-bu

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร :  304,500 บาท ( 4 ปี)

หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเชียวชาญในด้านการออกแบบสื่อ และเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันแบ่งกลุ่มออกเป็นสามวิชาเอกคือ เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล การพัฒนาเกมส์ และเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ ทางมหาวิทยาลัยตั้งเป้าที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบเกมให้มากที่สุด สอดรับการอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

8-universities-that-have-game-design-courses-kmutt

ภาพจาก pr.kmutt

ที่มา : มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

Writer Profile : Sam Ponsan
นักเขียนหนุ่มสุดเท่ที่ชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจ ขนาดฝนตกยังยอมขี่รถตากฝนเลยเพราะคิดว่าทำแล้วเท่ งานอดิเรกของเขาคือการไปออกกำลังกายเพราะเชื่อว่าทำแล้วเท่ ปัจจุบันก็ยังชอบทำ Content อะไรเท่ๆ ลงเว็บ Mango Zero ด้วย แหม่...เท่จริงๆ
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post