eşya depolama istanbul eşya depolama

ประกันสังคมขยายอายุสิทธิ์ถึง 65 ปี เร่งดึงแรงงานภาคอิสระเข้าระบบ

Writer : jazziishappy

: 10 กันยายน 2563

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญของกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชน โดยการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้สูงวัย จำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม

พร้อมเผยผลการสำรวจข้อมูลแรงงานภาคอิสระของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่า ประเทศไทยมีแรงงานภาคอิสระจำนวน 20.4 ล้านคนทั่วประเทศ แต่มีเพียงจำนวน 3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 16.67 เท่านั้นที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 และยังมีแรงงานอิสระกว่าอีก 17 ล้านคนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง 

ดังนั้นทางกระทรวงแรงงาน จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เห็นความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคม 

นายสุเทพ เสริมว่า การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจ ให้แรงงานภาคอิสระ เข้าถึงการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับตนเองและครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ด้วยการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ซึ่งทางประกันสังคมได้เริ่มมีการขยายอายุสิทธิ์ให้ได้ถึงอายุ 65 ปีตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยผู้สูงวัยที่อายุไม่เกิน 65 ปียังสามารถสมัครได้ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว และจ่ายเงินสมทบได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด เพราะหากอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้

ผู้สูงวัยที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ หรือ สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โทรศัพท์สายด่วน 1506

ที่มา : workpointtoday, prachachat

TAG :
Writer Profile : jazziishappy
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post

Why So Single? เหตุผลที่คน “ยังโสด