eşya depolama istanbul eşya depolama

category ทำความรู้จักแหล่งทุน แหล่งสนับสนุนบ่มเพาะธุรกิจนักวิจัยและผู้ประกอบการ แค่มีความตั้งใจก็เริ่มธุรกิจได้

Writer : buubae

: 21 มกราคม 2564
หลายไอเดีย หลายโครงการดีๆ ต้องพับเก็บไป เพราะปัจจัยทางการเงินและขาดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำงาน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้จริง แต่ทุกงานวิจัยพัฒนาต่อได้ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือนิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เป็นโครงสร้างที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ ที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถประยุกต์ใช้ความคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ
นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึง มีส่วนในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างไม่มีขีดจำกัด
“ก่อนหน้านี้ที่เค้าพูดว่า งานวิจัยขึ้นหิ้ง เราก็คิดว่าเป็นแบบนั้น ไม่คิดถึงว่าเขาจะมาต่อยอดให้เรา”
คุณอนุสรณ์ ขวัญคงบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโค่ อะกรีคัลเจอร์ จำกัด ผู้ประกอบการที่เห็นประโยชน์จากการนำขุยมะพร้าวที่เป็นส่วนเหลือทิ้งและมีมูลค่าต่ำ มาคิดสร้างเป็นสินค้าใหม่โดยใช้ความรู้และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมกันคิดค้น วิจัย จนได้มาซึ่งวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้า “โคโค่ พีท พลัส” ที่มีศักยภาพและคุณภาพเทียบเท่าพีทมอส ที่สามารถขายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศได้ในปัจจุบัน
ผู้ที่สนใจอยากได้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือด้านต่างๆ
สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/spamost/
หรือโทร. 02-333-3942
Writer Profile : buubae
กราฟิกออนไลน์ฝึกหัดที่ผันตัวมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ หน้ามึนตลอดเวลา และจะติดเกมตลอดไป เอ้อีเยอีเย~
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post